Tạo hs Tên thủ tục HC
Tạo hồ sơ => 03.01 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Tạo hồ sơ => 03.02 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp