Tạo hs Tên thủ tục HC
Tạo hồ sơ => 03.01 Đăng ký Nội quy lao động
Tạo hồ sơ => 03.02 Tiếp nhận Thỏa ước Lao động tập thể của doanh nghiệp