This clone will not be saved to the database until you submit.
Giấy tờ kèm theo: 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
+ Sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động.
+ Các thành phần hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: không quy định

Thông tin chi tiết hồ sơ:: 
Tên thủ tục HC: 
03.01 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Lĩnh vực: 
03. Lĩnh vực lao động việc làm
1. Tiếp nhận Hồ sơ
File gắn kèm theo: Thứ tự
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
CAPTCHA
Đây là thông tin nâng cao bảo mật, Hãy nhập lại thông tin bạn nhìn thấy trên ảnh
9 + 6 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.